Disclaimer

Deze website is eigendom van INGRID VEKEMANS PHOTOGRAPHY
E-mail: info@ingridvekemans.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0811.713.024

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ingrid Vekemans Photography of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ingrid Vekemans Photography levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ingrid Vekemans Photography de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ingrid Vekemans Photography kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (info@ingridvekemans.com).

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ingrid Vekemans Photography geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ingrid Vekemans Photography kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ingrid Vekemans Photography verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 
Privacybeleid

Ingrid Vekemans Photography verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.ingridvekemans.com en bij info@ingridvekemans.com.

Verwerkingsdoeleinden

Ingrid Vekemans Photography verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing). Ingrid Vekemans Photography verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich specifiek voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven. De nieuwsbrief wordt verstuurd zodra er nieuwe workshops of  safari's op de website worden gepubliceerd of in geval van nieuwe producten of speciale aanbiedingen.
 
Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.[(a) (toestemming) voor personen die zich specifiek voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen) voor klanten] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Betrokken categorieën van persoonsgegevens


Enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van Ingrid Vekemans Photography worden bijgehouden. Voor het geval van de aankoop van een product of dienst bijvoorbeeld, zijn dat de gegevens nodig voor de facturatie; voor het versturen van de nieuwsbrief, is dit enkel uw e-mailadres en het IP-adres en de GPS-coördinaten van de locatie waar u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ingrid Vekemans Photographyverbonden zijn en partners buiten de EER waarvan het beschermingsniveau als passend wordt erkend door het EU-US privacy shield;

Ingrid Vekemans Photography garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De op deze website aangekondigde fotosafari's worden uitgevoerd in samenwerking met TUI Wereldreizen. Op de fotosafari's zijn de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van TUI van toepassing. Alle informatie hierover vindt u hier: https://www.tui.be/nl/reisvoorwaarden.

Wanneer u gegevens aan TUI verstrekt, is hierop de privacyverklaring van TUI van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen: https://www.tui.be/nl/privacy-overeenkomst.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of die noodzakelijk is voor het verlenen van de door u gevraagde diensten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  • ​zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ingridvekemans.com

De klant kan zich ook op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door de optie die daarvoor voorzien is onderaan elke nieuwsbrief of door eenvoudig bericht met uw verzoek aan info@ingridvekemans.com. Uw gegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 
Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden enkele technische cookies gebruikt door www.ingridvekemans.com, die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Verder zijn er ook enkele cookies die afkomstig zijn van Google Analytics. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 
Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze cookies leveren Ingrid Vekemans Photography echter geen e-mailadressen, IP-adressen of locatiegegevens van u. Bovendien werden de IP-adressen binnen Google Analytics geanonymiseerd, zodat Google Analytics slechts een stukje van uw IP-adres kan opslaan.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (b.v. via deze link). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 
Mailchimp en onze nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van de diensten van Mailchimp. Opdat de nieuwsbrief zou kunnen verstuurd worden door Mailchimp, wordt uw e-mailadres met Mailchimp gedeeld. Mailchimp gebruikt deze informatie in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.
Mailchimp gebruikt ook bepaalde technologieën, zoals pixels en webbakens, in de nieuwsbrieven die via Mailchimp verstuurd worden. Deze technologieën laten Mailchimp toe om te detecteren of u de nieuwsbrief hebt geopend of aangeklikt en zo ja, de datum, het uur en het IP-adres dat aan het openen of aanklikken verbonden is. Voor meer informatie over Mailchimp's gebruik van deze technologieën, kunt u hun Cookie Verklaring nalezen.

 

DEZE DISCLAIMER KAN REGELMATIG WORDEN AANGEPAST OM TE VOLDOEN AAN NIEUWE WETGEVING, RICHTLIJNEN OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN. HET IS DAAROM AAN TE RADEN DAT U DEZE PAGINA OP REGELMATIGE BASIS OPNIEUW CONSULTEERT VOOR UPDATES.